เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)...[19/09/18]
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ PORTFOLIO...[10/03/18]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)...[02/03/18]
กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย ...[18/02/18]
 
   
   
 
ค่ายปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้าค่ายปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 ณ วัดใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจร...
 
 
 
มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560  
จัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีทีี 4 เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  
รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน บัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี)  
กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย  
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมประชุมวิชาการ