รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย...[23/02/22]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภาอนุมัติฯ ครั้งที่ 4/2565...[19/01/22]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)...[14/11/18]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...[31/10/18]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 256...[25/10/18]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ...[19/10/18]
 
   
   
 
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกสอน 1
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกสอน 1 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65 ที่อยู่ระหว่างฝึกสอน 1 ได้สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และอุปสรรคในด้านการฝึกสอน การทำโคร...
 
 
 
กิจรรม วันครู และ วันสถาปนา  
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต  
โครงการเสริมความเป็นผู้บริหารการศึกษา  
ค่ายจิตอาสาพัฒนาเขาแผงม้า (จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน covid 19)  
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติ ประจำปี2565