ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)...[14/11/18]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...[31/10/18]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 256...[25/10/18]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ...[19/10/18]
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)...[19/09/18]
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ PORTFOLIO...[10/03/18]
 
   
   
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา

 
 
 
ค่ายปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติ  
มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560  
จัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีทีี 4 เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  
รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน บัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี)  
กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย