รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชี...[01/05/24]
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1/2567...[01/05/24]
รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา...[01/05/24]
รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย...[23/02/22]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภาอนุมัติฯ ครั้งที่ 4/2565...[19/01/22]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลัก...[14/11/18]
 
   
   
 
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกสอน 1
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกสอน 1 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65 ที่อยู่ระหว่างฝึกสอน 1 ได้สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และอุปสรรคในด้านการฝึกสอน การทำโคร...
 
 
 
กิจรรม วันครู และ วันสถาปนา  
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต  
โครงการเสริมความเป็นผู้บริหารการศึกษา  
ค่ายจิตอาสาพัฒนาเขาแผงม้า (จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน covid 19)  
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติ ประจำปี2565