องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
   
   
   
 
10/03/18
ประกาศรับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตร Portfolio รอบ 2 ...
10/03/18
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ PORTFOLIO...
02/03/18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบคัดเ...
   
   
 
ค่ายปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้าค่ายปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 ณ วัดใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจร...
 
     
มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560
เพื่อให้เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไรการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที...
 
     
จัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีทีี 4 เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู้อาชีพ (ทักษะภาษาอังกฤษ)สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะวิชา ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาค...