ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลัก...[14/11/18]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลัก...[31/10/18]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์...[25/10/18]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศ...[19/10/18]
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัต...[19/09/18]
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ PORTFOLIO...[10/03/18]
 
   
   
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา

 
 
 
ค่ายปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติ  
มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560  
จัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีทีี 4 เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  
รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน บัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี)  
กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย