องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ อาจารย์สมมาตร แป๊ะโคกสูง อาจารย์ Kristine Gempesala
อาจารย์ Imelda Soriano อาจารย์ธีรภัทร วิชยพงค์ อาจารย์ชญาภา สืบสำราญ
     
  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร ดร.สนั่น ใจโชติ
ดร.สุคนธ์ แพ่งศรีสาร ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม  
     
  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ดร.จันทร์ ติยะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล จินตรักษ์ ดร.วดาภรณ์ พูลผลอำนวย