อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ
คณบดี
 
     
รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาจารย์ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ
หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ รองศาสตราจารย์(พิศษ) ดร.กฤษฎา
วัฒนศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล จินตรักษ์
     
อาจารย์ ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ อาจารย์ ดร.ภูมิชัย พลศักดิ์ อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม
     
อาจารย์ ดร.สาริศา เจนเขว้า อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร
     
อาจารย์ ดร.ศักดา พันธุ์เพ็ง อาจารย์ ดร.วดาภรณ์ พูลผลอำนวย อาจารย์ ดร.สุคนธ์ แพ่งศรีสาร
     
อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์ อาจารย์ ดร.วิชัย ราชวงศ์
     
อาจารย์ ดร.ชุติมา พรหมผุย อาจารย์ ดร.อดิศร บาลโสง อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
     
อาจารย์ ดร.ชาลินี ปลัดพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรณิชา ทศตา อาจารย์ธีรภัทร วิชยพงค์
     
อาจารย์ Dr.David Joseph Policy อาจารย์ Imelda B.Soriano อาจารย์ Kristine A.Genpesala
     
อาจารย์สมมาตร แป๊ะโคกสูง อาจารย์ศิริพร สุวรรณรังษี อาจารย์ฐิติมา ปานยงค์
     
 
อาจารย์ลัดดาวัลย์ พวร อาจารย์พูนทรัพย์ สิงห์ใหม่