อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
คณบดี
 
     
 
อาจารย์ ดร.ชุติมา พรหมผุย
รองคณบดี
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
     
อาจารย์ ดร.ชาลินี ปลัดพรม
หัวหน้าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ศิริพร สุวรรณรังษี
หัวหน้าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร
อาจารย์ประจำคณะ
     
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย
อาจารย์ประจำคณะ
รองศาสตราจารย์(พิศษ) ดร.กฤษฎา
วัฒนศักดิ์
อาจารย์ประจำคณะ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล จินตรักษ์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.จันทร์ ติยะวงศ์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.สาริศา เจนเขว้า
อาจารย์ประจำคณะ
     
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.วดาภรณ์ พูลผลอำนวย
อาจารย์ประจำคณะ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.อดิศร บาลโสง
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
อาจารย์ประจำคณะ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณิชา ทศตา
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.นัยนา พรหมดำ
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ฐิติมา ปานยงค์
อาจารย์ประจำคณะ
     
   
นางสาวนิรมล อินทรเกษม
เจ้าหน้าที่ประจำคณะ