อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ
คณบดี
 
     
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาจารย์ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ
หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย
     
รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร รองศาสตราจารย์(พิศษ) ดร.กฤษฎา
วัฒนศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล จินตรักษ์
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ สารวิจิตร อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม
     
อาจารย์ ดร.สาริศา เจนเขว้า อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร
     
อาจารย์ ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ อาจารย์ ดร.สนั่น ใจโชติ อาจารย์ ดร.ภูมิชัย พลศักดิ์
     
อาจารย์ ดร.ศักดา พันธุ์เพ็ง อาจารย์ ดร.วดาภรณ์ พูลผลอำนวย อาจารย์ ดร.สุคนธ์ แพ่งศรีสาร
     
อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์ อาจารย์ ดร.วิชัย ราชวงศ์
     
อาจารย์ ดร.ชุติมา พรหมผุย อาจารย์ ดร.อดิศร บาลโสง อาจารย์ ดร. มณฑิรา พิทักษ์วงศ์ศร
     
อาจารย์ ดร.ชาลินี ปลัดพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรณิชา ทศตา อาจารย์ธีรภัทร วิชยพงค์
     
อาจารย์ Dr.David Joseph Policy อาจารย์ Imelda B.Soriano อาจารย์ Kristine A.Genpesala
     
อาจารย์สมมาตร แป๊ะโคกสูง อาจารย์ศิรัส ปรากฎวงษ์ อาจารย์จุฑาทิพ เมฆเมืองทอง
     
อาจารย์สรัญธร ฉันทวรภาพ อาจารย์ศิริพร สุวรรณรังษี อาจารย์ชญาภา สืบสำราญ
     
อาจารย์วัชระ ชูเสน อาจารย์ศตวรรษ จิตรกลาง อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
     
อาจารย์กัณฑิมา สว่างวงษ์ อาจารย์ฐิติมา ปานยงค์ อาจารย์อรนุช เขตสูงเนิน
     
   
อาจารย์ลัดดาวัลย์ พวร