อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
คณบดี
 
     
 
อาจารย์ ดร.ชุติมา พรหมผุย
รองคณบดี
  อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง
รองคณบดี
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
     
อาจารย์ ดร.ชาลินี ปลัดพรม
หัวหน้าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ศิริพร สุวรรณรังษี
หัวหน้าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร
อาจารย์ประจำคณะ
     
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์
อาจารย์ประจำคณะ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล จินตรักษ์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.จันทร์ ติยะวงศ์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.วดาภรณ์ พูลผลอำนวย
อาจารย์ประจำคณะ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.อดิศร บาลโสง
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
อาจารย์ประจำคณะ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณิชา ทศตา
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.นัยนา พรหมดำ
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พึ่งเพ็ชร์
อาจารย์ประจำคณะ
     
อาจารย์จิราพร นุ่มฤทธิ์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์บุญชู อังสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ แพรขาว
อาจารย์ประจำคณะ
     
อาจารย์ ดร.เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.พิชญ์สิชา พงษ์พันแพงพงา
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สมานพันธ์
อาจารย์ประจำคณะ
     
อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์วงศ์กร วงศ์อินทร์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ณัฐปภา สุริยะ
อาจารย์ประจำคณะ
     
อาจารย์ลัดดาวรรณ พะวร
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์สุภาวดี เกิดธูป
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์บุญลือ มีเงิน
อาจารย์ประจำคณะ
     
   
  นางสาวนิรมล อินทรเกษม
เจ้าหน้าที่ประจำคณะ