แผนการศึกษา

 
1. แผนการศึกษาแบบปกติ
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 61101  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 3(2-2-5)
MED 61102  สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) 3(2-2-5)
MED 61207  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9 9
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 61208  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 3(2-2-5)
MED 61209  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 3(2-2-5)
MED 61301  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น 3(1-4-4) 3(1-4-4)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18 18
ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 1) 3 3
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 2) 3 3
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 3) 3 3
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 27 27
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 4) - 3
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 5) - 3
MED 69901  การค้นคว้าอิสระ - 3
MED 69909  วิทยานิพนธ์ 3 -
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30 36
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 69901  การค้นคว้าอิสระ - 3
MED 69909  วิทยานิพนธ์ 6 -
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 3
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36 39
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 69909  วิทยานิพนธ์ 3 -
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 -
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39 39
 
2. แผนการศึกษาแบบบูรณาการ (พื้นฐานวิชาชีพครู)
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 61101  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 3(2-2-5)
MED 61207  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 3(2-2-5)
MED 60202  ความเป็นครู 2(2-0-4) 2(2-0-4)
MED 60203  ภาษาและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 2(2-0-4)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 10 10
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 61102  สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) 3(2-2-5)
MED 61208  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 3(2-2-5)
MED 61209  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 3(2-2-5)
MED 60204  จิตวิทยาสำหรับครู 2(2-0-4) 2(2-0-4)
MED 63401  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2(1-3-3) 2(1-3-3)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13 13
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 23 23
ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 61301  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น 3(1-4-4) 3(1-4-4)
MED 60205  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 2(2-0-4)
MED 60206  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2(1-2-3) 2(1-2-3)
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 1) 3 3
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 33 33
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 2) 3 3
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 3) 3 3
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 4) - 3
MED 63402  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 3(2-7-0) 3(2-7-0)
MED 69908  การค้นคว้าอิสระ - 3
MED 69909  วิทยานิพนธ์ 3 -
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 15
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 45 48
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 62xxx  (รายวิชาเลือก 5) - 3
MED 63403  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 3(2-7-0) 3(2-7-0)
MED 69908  การค้นคว้าอิสระ - 3
MED 69909  วิทยานิพนธ์ 6 -
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54 57
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
แบบ ก 2 แผน ข
MED 69909  วิทยานิพนธ์ 3 -
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 -
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 57 57