ประวัติความเป็นมา

           ปีพุทธศักราช 2548 วิทยาลัยนครราชสีมา ได้มีการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรต่อเนื่อง) และได้ดำเนินการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อ ปีการศึกษา 2550

           ปีการศึกษา 2551 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ แต่มีผู้สมัครเข้าเรียนน้อยจึงไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ และปิดหลักสูตร ในปีการศึกษา 2553 ดังนั้นในปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนเพียงหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและ การท่องเที่ยว

           ปีการศึกษา 2554 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงจากเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว เปลี่ยนเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

           ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำโครงการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เนื่องด้วยหลักสูตรดังกล่าวไม่มีผู้สมัครเข้าเรียนติดต่อกันเกิน 2 ปี ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา โดยได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรจากกรรมการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

           และได้มีการยุบเลิกส่วนงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย โดยย้ายโอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่คณะวิชา หลักสูตรที่มีการย้ายโอนเข้าสู่คณะศิลปศาสตร์ มีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และปรับเปลี่ยนชื่อคณะวิชา จากเดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์ เปลี่ยนเป็นคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

           ปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างยุบเลิกส่วนงาน เปลี่ยนคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็น คณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร คือ 1 . หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

   
  ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนครราชสีมา
   
            มีรูปร่างลักษณะเป็นเส้นโค้งวนจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งหมายความว่า เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้เริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก อย่างสมดุล
   
  สีประจำคณะ
            คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา มีสีประจำคณะคือ สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน ความสว่างและความรักในสถานศึกษาของตน
   
  วิสัยทัศน์ (Vision)

           มุ่งจะเป็นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาชั้นนำด้านศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ของภูมิภาค ในปีการศึกษา 2560

   
  พันธกิจ (Missions)

           ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสูงภายใต้บรรยากาศแบบกันเองและผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงสุด

   
   
  วัตถุประสงค์ (Objectives)
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 2. 1.1 เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง ในสาขาวิชาของตน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริงทั้งในงานภาครัฐ และเอกชน
  1.2 เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ โดยอาศัยกระบวนการการวิจัย
  1.3 เป็นผู้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกในการดำรงชีวิตทั้งด้านส่วยตัวและการงาน
  1.4 เป็นผู้มีสุขภาพกาย ใจ ที่ดี มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 3. เพื่อผลิตงานวิจัยด้านศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
 4. เพื่อให้บริการวิชาการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นแก่ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ความรู้ดังกล่าวไปปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น
 5. เพื่อหาทางทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีของชาติให้คงอยู่ตลอดไป
 6. บริหารและจัดการด้านศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพ