ข้อมูลทั่วไปของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

ชื่อคณะ
   ภาษาไทย : คณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.)
   ภาษาอังกฤษ : Faculty of Education (EDU)

สัญลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ [ Download ]
   สัญลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มีลักษณะดังนี้

   ความหมายของสัญลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
   ตราสัญลักษณ์
   ลูกโลก หมายถึง ความเป็นสากล
   หนังสือ หมายถึง แหล่งความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษา
   สีประจำคณะ คือ สีชมพู

   สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน ความสว่างและความรักในการเรียนรู้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ปรัชญา
   “เรียนรู้ สร้างสรรค์ ยึดถือจรรยาบรรณ ตั้งมั่นในวิชาชีพ”
   ปรัชญา
   “พัฒนานครครู สู่ความเป็นเลิศ เชิดชูจรรยาบรรณ ก้าวทันยุคดิจิทัล”
   ปรัชญา
   คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา มีพันธกิจหลัก ดังนี้
  1. ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา พัฒนาวิชาชีพครู และผู้บริหารการศึกษา
  2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพงานวิจัย โดยบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
  3. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพและถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติบนฐานความต้องการของชุมชน
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และผู้บริหารการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เชื่อมโยงความเป็นสากล

อัตลักษณ์
   “บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ”

เอกลักษณ์
   “นครครูสร้างครูและผู้บริหารมืออาชีพ”