ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Administration)

 
รูปแบบของหลักสูตร
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการเฉพาะแผน 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ วิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม และแยกผู้เรียนเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มต้องการรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และกลุ่มไม่ต้องการรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
 
การรับเข้าศึกษา
    รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษได้ดี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 
 • ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับของรัฐ และเอกชน
 • ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ และเอกชน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษา
 • นักวิชาการ และนักวิจัยการศึกษา
 • นักวิชาการอิสระ
 • อาจารย์
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • เจ้าของกิจการสถานศึกษา
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 550,000 บาท
 • บุคคลทั่วไป รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • ศิษย์เก่าวิทยาลัยนครราชสีมา รับทุน 10%
 • ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งชำระได้ 7 ครั้ง ตามประกาศฯ
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องต่างๆ รวมศึกษาดูงานต่างประเทศและในประเทศ ไม่มีบวกเพิ่ม
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
 
 • ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภา วิทยาลัยนครราชสีมากำหนด
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
 • ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการ เป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 
การดำเนินการเรียนการสอน
 
 • เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ 09:00- 16:00 น.
 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
 • ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
 
แผนการศึกษา เปิดสอนเฉพาะ แผน 2.1
    จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
กลุ่มการศึกษา
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์คุรุสภา
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์คุรุสภา
 
จำนวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร
 
รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มที่ 2
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน - 3*
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 3* 3*
 หมวดวิชาบังคับ 21 21
   - วิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ - 3
 หมวดวิชาเลือก 3 -
 ดุษฎีนิพนธ์ 36 36
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 60
   * หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต