ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education)

   
  ความพิเศษของหลักสูตร
 
 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรผ่านการรับรองลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา (การประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564) และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2562 ทุกประการ
 • หลักสูตรผ่านการรับรองรับทราบปริญญาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 (หนังสือที่ อว.0204.1/01220 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564)
 • หลักสูตรผ่านการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากสำนักงาน ก.พ. (หนังสือ ที่ นร.1004.3/144 ลงวันที่ 07 พฤษภาคม 2564) และผ่านการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงาน ก.ค.ศ. (หนังสือที่ ศธ 0206.6/636 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564)
 • จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2563
   
  แนวทางการประกอบอาชีพ
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ครูสอนระดับปฐมวัยในทุกสังกัด
 • นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน(ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก)
 • ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
 
ค่าใช้จ่าย
    ค่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
(นักศึกษาสามารถจ่ายเป็นงวดๆตามข้อตกลงได้) และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
 
 • ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู
 • ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยนครราชสีมา ของคณะศึกษาศาสตร์
 • คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับวิทยาลัยนครราชสีมา
 
ระยะเวลาในการศึกษา
  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
 • ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1ชั้นปี 3 เทอม 2
 • ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปี 4 เทอม 1
 
โครงสร้างรายวิชา
   หน่วยกิตคิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2562
 
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้  
  2.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    (1) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    (3) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
    (4) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต
  2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 98 หน่วยกิต
       1) กลุ่มวิชาชีพครู 38 หน่วยกิต
    (1) วิชาชีพครูบังคับ 24 หน่วยกิต
    (2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 14 หน่วยกิต
       2) กลุ่มวิชาเอก 60 หน่วยกิต
    (1) วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต
    (2) วิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต
  2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต