คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป General Education Progam, Nakhonratchasina College
 

           วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เป็นกลุ่มวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญในหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษาควบคู่กับกลุ่มวิชาชีพ ( Professional Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์อย่างแท้จริง

           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

   
  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
  • อาจารย์ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ
  • อาจารย์สมมาตร แป๊ะโคกสูง
  • อาจารย์ Imelda Soriano
  • อาจารย์ Kristine Gempesala
  • อาจารย์ธีรภัทร์ วิชยพงศ์
  • Dr.David Joseph Policy
  • นางสาวนิรมล อินทรเกษม
 
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในคณะ
              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในทุกคณะในวิทยาลัยนครราชสีมา โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามข้อกำหนดของหลักสูตรและตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 
ระบบการจัดการศึกษา
               การจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละคณะและเป็นไปตามข้อบังคับ วิทยาลัยนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
               โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รหัส 000) ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 4 กลุ่มได้แก่
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รหัส 0001
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รหัส 0002
3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ รหัส 0003
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รหัส 0004