แผนการจัดการเรียนการสอน (ตลอดหลักสูตร)

 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MED-510 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) MED-510 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-513 หลักการ และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) MED-513 หลักการ และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-514 ความเป็นผู้นำทางวิชาการและ
การพัฒนาวิชาชีพ
3(3-0-6) MED-514 ความเป็นผู้นำทางวิชาการและ
การพัฒนาวิชาชีพ
3(3-0-6)
MED-515 หลักสูตร การสอน และการวัดผลประเมินผล 3(3-0-6) MED-515 หลักสูตร การสอน และการวัดผลประเมินผล 3(3-0-6)
MED-502 *จิตวิทยาการศึกษา *(2-0-4) MED-502 *จิตวิทยาการศึกษา *(2-0-4)
รวม 12 รวม 12
หมายเหตุ      *    เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MED-511 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) MED-512 การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
MED-517 กิจการนักเรียนและการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา
3(3-0-6) MED-517 กิจการนักเรียนและการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
MED-518 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สำหรับผู้บริหาร
3(3-0-6) MED-518 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สำหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
MED-503 *ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา *(2-0-4) MED-503 *ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา *(2-0-4)
MED-501 *ปรัชญาพื้นฐานและระบบการศึกษาไทย *(2-0-4) MED-501 *ปรัชญาพื้นฐานและระบบการศึกษาไทย *(2-0-4)
รวม 9 รวม 9
หมายเหตุ      *    เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MED-516 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) MED-516 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
MED-599 วิทยานิพนธ์ 3(0-0-12) MED-5xx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MED-504 *คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา *(2-0-4) MED-503 *คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา *(2-0-4)
รวม 6 รวม 6
หมายเหตุ      *    เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
 
 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MED-599 วิทยานิพนธ์ 6(0-0-24) MED-591 สารนิพนธ์ 3(0-0-12)
MED-5xx (วิชาเลือก) 3(3-0-6) MED-5xx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
      MED-5xx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MED-570 การศึกษาภาคสนาม
ทางการบริหารการศึกษา
3(0-0-90) MED-570 การศึกษาภาคสนาม
ทางการบริหารการศึกษา
3(0-0-90)
รวม 12 รวม 12
 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MED-599 วิทยานิพนธ์ 3(0-0-24) MED-591 สารนิพนธ์ 3(0-0-12)
รวม 3 รวม 3
หมายเหตุ    สกอ. รับรองรับทราบแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
 
    (ข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2558)