แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0002112   พลเมืองศึกษา
0003107   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
0400101   ค่านิยม อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู
0400102   จิตวิทยาสำหรับครู
0401101   หลักสูตรและการจัดการศึกษาปฐมวัย
0401102 บุคลิกภาพและสมรรถนะครูปฐมวัย
0401103 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต 21
   
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0003107   การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
0004211   การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
0400103   ปรัชญาการศึกษา
0401104   เพลง ดนตรี เคลื่อนไหว และจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
0401105   สุนทรียศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
0401106 บูรณาการการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
0401107 โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
0401108 การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
รวมหน่วยกิต 21