HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 30 ตุลาคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมทักษะความเป็นครูยุคใหม่ โดย ศน.นันทากร คัมภีพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูยุคใหม่ โดย อ.ดร.ธิดารัตน์ สมานพันธ์

ภาพประกอบ :