HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกสอน 1

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกสอน 1 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65 ที่อยู่ระหว่างฝึกสอน 1 ได้สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และอุปสรรคในด้านการฝึกสอน การทำโครงงาน การทำวิจัย การสอน ครูพี่เลี้ยง นักศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรในอนาคต

ภาพประกอบ :