ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.ม. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

     
  ลักษณะเด่นของหลักสูตร
         ผลิตมหาบัณฑิตนักปฏิบัติ จัดการศึกษา 2 แบบ คือ แบบปกติ (39 หน่วยกิต) สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา และแบบบูรณาการ (57 หน่วยกิต) สำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา เมื่อศึกษาจบหลักสูตรมีสิทธิ์สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
     
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
   
 1. มีความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพระดับสูงได้
 2. มีความสามารถในการวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 3. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
 4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีภาวะผู้นำในการพัฒนาส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
   
  แนวทางการประกอบอาชีพ
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • อาจารย์ผู้สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 • เจ้าหน้าที่งานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของหน่วยงานทางการศึกษา
 • เจ้าพนักงานการศึกษาชุมชน
 • นักวิชาการทางการศึกษา
 • นักวิจัยทางการศึกษา
 
รูปแบบของหลักสูตร
    1. รูปแบบ
      หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ในแบบปกติและแบบบูรณาการ
2. ภาษาที่ใช้
      ภาษาไทย
3. การรับเข้าศึกษา
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) และแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แบบปกติ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต และแบบบูรณาการ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
 2. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
 
ระบบการจัดการศึกษา
       เป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน