ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)

   
  ความพิเศษของหลักสูตร
 
 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ทุกประการ
 • หลักสูตรผ่านการรับรองรับทราบปริญญาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/373 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
 • หลักสูตรผ่านการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากสำนักงาน ก.พ. (หนังสือ ที่ นร.1004.3/133 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558) และผ่านการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงาน กค.ศ. (หนังสือที่ ศธ 0206.6/377 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558)
 • จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ได้แก่  กิจกรรมดูงาน  ศาล  (ยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลเยาวชน  ศาลแขวง  ศาลแรงงาน)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานอัยการ  สภาทนายความ  สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • กิจกรรมทำนุบำรุงศิปวัฒนธรรม  ศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการ
 • กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน  เช่น  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหา  (ศาลแรงงานกลาง  สภาทนายความ 
   
  แนวทางการประกอบอาชีพ
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารการศึกษา
 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานการศึกษา
 • นักวิชาการ/ นักวิจัยการศึกษา
 • ครู / คณาจารย์
 • อาชีพอื่นๆ
 
ค่าใช้จ่าย
    ค่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
(นักศึกษาสามารถจ่ายเป็นงวดๆตามข้อตกลงได้)
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
 
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4.00
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้สอน เจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 1 ปี
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่วิทยาลัยเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
 • มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
 
ระยะเวลาในการศึกษา
 
 • สัปดาห์ ละ 2 วัน ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
 • ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีครึ่ง - 2 ปี
 
แผนการศึกษา
    จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
แบ่งเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
 
โครงสร้างรายวิชา
 
รหัสวิชา รหัสวิชา/หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิต
แผน ข
00-09  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
10-29  หมวดวิชาบังคับ 24 24
30-69  หมวดวิชาเอกเลือก 3 9
70-89  หมวดวิชาเสริมประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 3 3
90-99  หมวดการค้นคว้าอิสระ : วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 12 6