HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

บัดนี้คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในสาขาวิชาต่างๆ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายชื่อต่อไปนี้


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 02 มี.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 212 ครั้ง