HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

.....................................................
ตามประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับที่ 160/2561 เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการพิจารณาผลการสอบของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมกันนี้ และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนดำเนินการดังต่อไปนี้
1. รายงานตัวและชำระเงินค่าเล่าเรียน/ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 17,000 บาท (ไม่รวมค่าการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู และค่าใช้จ่ายในการนิเทศ)
3. เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารที่แนบมานี้ [ Download
ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 31 ต.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 6086 ครั้ง