HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ตามประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ 160/2561 ได้ เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุกคนเข้าสอบสัมภาษณ์ตรงตามเวลาที่กำหนดในประกาศนี้เท่านั้น

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1. วัน/เวลาสอบ : วันเสาร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.
2. รายงานตัว : ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รายงานตัว และแสดงหลักฐานล่วงหน้าก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 15 นาที
   1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ
   2. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ และ
   3. ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร
3. สถานที่สอบ : ณ ห้องเรียน 104A ชั้น 1
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก : วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร [ Download ]
ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 25 ต.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 5931 ครั้ง