HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : ค่ายปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติ

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้าค่ายปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 ณ วัดใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ภาพประกอบ :