HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : เพื่อให้เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไรการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จึงขอมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 24 คน

ภาพประกอบ :