HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : จัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีทีี 4 เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ

รายละเอียดกิจกรรม : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู้อาชีพ (ทักษะภาษาอังกฤษ)สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะวิชา ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ห้อง 103 -104 วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :