HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน บัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี)

รายละเอียดกิจกรรม : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน บัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี). สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. คณิตศาสตร์. และวิทยาศาสตร์จากคณะอนุกรรมการฯ คุรุสภา. เพื่อการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานต่อไป

ภาพประกอบ :