HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย

รายละเอียดกิจกรรม : "นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่พัฒนาการทางปัญญา" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยท่านอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ส่งมอบให้โรงเรียนเครือข่าย ฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศึกษาศาสตร์ฯ #วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพประกอบ :