HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : ศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ฯ เข้าศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้. และด้านกายภาพ.ที่โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก. เพื่อเตรียมรับรองคณะกรรมการจากคุรุสภาประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานการบัณฑิต. หลักสูตร ศษ. 5 ปี ขอขอบคุณ...ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกทุกท่าน

ภาพประกอบ :