องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร

รายละเอียดกิจกรรม : คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร. และการฝึกประสบการณ์วิขาชีพ..ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. เพื่อเตรียมรับรองคณะกรรมการจากคุรุสภาประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานการบัณฑิต. หลักสูตร ศษ. 5 ปี. การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ภาพประกอบ :