HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร

รายละเอียดกิจกรรม : คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร. และการฝึกประสบการณ์วิขาชีพ..ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. เพื่อเตรียมรับรองคณะกรรมการจากคุรุสภาประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานการบัณฑิต. หลักสูตร ศษ. 5 ปี. การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ภาพประกอบ :