ชื่อ - สกุล อาจารย์ธีรภัทร วิชยพงค์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา