ชื่อ - สกุล อาจารย์ Kristine A.Genpesala

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • B.S. (Accountancy), University of San Carlos Philippines