ชื่อ - สกุล อาจารย์ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ

ตำแหน่ง หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว), มหาวิทยาลัยบูรพา
  • กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา