ชื่อ - สกุล อาจารย์สมมาตร แป๊ะโคกสูง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • M.A. (Sociology), Dr.BabasahedAmbedkerMarathawada University Indea
  • พธ.บ. (สัมคมวิทยา), จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย