ชื่อ - สกุล ดร.วดาภรณ์ พูลผลอำนวย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

  • ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. (มัธยมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย