ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล จินตรักษ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Curriculum and Instruction in Social Studies) The University of Texas at Austin, U.S.A.
  • M.A. (History/Government) Northern Michigan University, U.S.A.
  • B.A. (Sociology/English) Northern Michigan University, U.S.A.