ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

  • ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กศ.บ. (มัธยมศึกษา ฟิสิกส์), วิทยาลัยวิชาการศึกษา
  • ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช