ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.จันทร์ ติยะวงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

  • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศษ.ม. (คณิตศาสตร์-เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น