ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

  • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • Grad Dip (TESOL) Deakin University, Australia
  • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร