ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

  • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น