ชื่อ - สกุล ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล : ๒๕๕๕
  • ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล : ๒๕๔๔
  • ค.บ.(การแนะแนว), วิทยาลัยครูพระนคร : ๒๕๒๙
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/การแต่งตำรา
  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๒.(๒๕๕๗)
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
  1. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๘