ชื่อ - สกุล ดร.สุคนธ์ แพ่งศรีสาร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ๒๕๕๓
  • กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร : ๒๕๕๑
  • กศ.บ.(ชีววิทยา-ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม : ๒๕๑๕
  • ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๑๕
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/การแต่งตำรา
  1. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสีชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕. (๒๕๕๗)
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
  1. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ เดือนตุลาาคม ๒๕๕๘