ชื่อ - สกุล ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D.(Educational Administration), New England University, Australia : ๒๕๓๔
  • Ed.S.(Human Resources Development), New Zeland Qualification Assessment, NewZeland. : ๒๕๓๗
  • กศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร : ๒๕๒๗
  • ค.บ.(สังคมศึกษา), วิทยาลัยครูสกลนคร : ๒๕๒๓
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/การแต่งตำรา
  1. การปฏิบัติงานวิชาการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ (๒๕๕๗)
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
  1. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘