ชื่อ - สกุล ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ

ตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง