ชื่อ - สกุล อาจารย์ลัดดาวัลย์ พวร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. ชีววิทยา , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556
  • วท.บ. ชีววิทยา , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553