ชื่อ - สกุล อาจารย์พิชชานาถ เงินดี

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กำลังศึกษา)
  • ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ค.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี