ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ชาลินี ปลัดพรม

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2552
  • วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548