ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรณิชา ทศตา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ค.บ. (การวัดผลทางการศึกษา), สถาบันราชภัฏนครราชสีมา