ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศษ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร