ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.สาริศา เจนเขว้า

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ), มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ค.บ. (การบริหารการศึกษา), สถาบันราชภัฏนครราชสีมา