ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Education Administration), University of Oregon,OR., U.S.A.
  • ค.ม. (การบริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. (วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย