ชื่อ - สกุล ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Education Administration), Florida State University, U.S.A.
  • ค.ม. (การบริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. (การประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย