ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์(พิศษ) ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • B.A. (Modern Chinese), Beijing Language and culture University
  • ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), วิทยาลัยนครราชสีมา