ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.อดิศร บาลโสง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ส.ม. (การบริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช