ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • ศษ.ม. (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ค.บ. (การประถมศึกษา), วิทยาลัยครูนครราชสีมา