ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ภูมิชัย พลศักดิ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • กศ.บ. (ฟิสิกส์), วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแขน