ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ศักดา พันธุ์เพ็ง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ค.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ค.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยบูรพา