ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ชุติมา พรหมผุย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • วท.บ. (สถิติประยุกต์), สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี